Karaite Bibliography

Export 13 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is Z  [Clear All Filters]
2017
Witkowski, Rafał. "Z dziejów karaimów w Wielkim Księstwie Litewskim: uwagi krytyczne nad źrółami i stanem badań (do XIX w.) [History of the Karaites in the Grand Duchy of Lithuania: Critical Remarks on Secondary Sources and the State of Research (Until 19th C.)]." In Karae Edom. Studia nad historią i kulturą karaimów I Rzeczypospolitej [Karae Edom. Studies on the History and Culture of the Karaites in the Polish-Lithuanian Commonwealth], 6-142. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2017.
Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. "Zachować dla przyszłych pokoleń. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w roku 2017 przy rękopisie karaimskim JSul.I.28." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 231-234.
2011
Tiriyaki, David. "Zur Lage der Burg "bur-q" im Briefe des Chasarenkönigs Joseph." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 809-814. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.
Németh, Michał. Zwięzła gramatyka języka zachodniokaraimskiego z ćwiczeniami [A Concise Grammar of Western Karaim with Exercises]. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM, 2011.
2010
Sulimowicz, Anna. "Z dziejów gminy karaimskiej w Łucku: Gminny ‘dom dochodowy.’ [From the History of the Karaim Community in Lutsk: The Community's ‘Income House’]." In Od Anatolii po Syberię: Świat turecki w oczach badaczy [From Anatolia to Siberia: The Turkish World in the Eyes of Researchers], edited by Ewa Siemieniec-Gołaś and Jordanka Georgiewa-Okoń, 199-204. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.