Karaite Bibliography

Export 913 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2016
Sasson, Ilana. "The Mudawwin Revisited: Yefet ben Eli on the Composition of the Book of Proverbs." Journal of Jewish Studies 67, no. 2 (2016): 327-339.
Pawelec, Mariusz. "Muzułmańskie echa wizyty Hadży Seraji Szapszała w Jugosławii w 1936 roku [Muslim Echoes of the Visit of Hadji Seraya Shapshal to Yugoslavia in 1936]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 103-118.
Smętek, Dorota. "Młody Dawid. Postać pretendenta do tronu ukazana na tle konfliktu ze starym królem w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 137-146.
Abkowicz, Mariola. "Nowe dane o biografii karaimskiego poety Szymona Kobeckiego [New Facts in the Biography of the Karaim Poet Simon Kobecki]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 7-33.
Levitskaya, Vera, and Akchurina-Muftieva Nuriya. "The Oriental Influence on Decoration Techniques of Karaite Women's Costumes of the Crimean Khanate Period [Влияние Востока на декорирование караимских женских костюмов периода Крымского ханства]." Культура и цивилизация [Culture and Civilization], no. 2 (2016): 272-280.
Passover Haggadah : according to the custom of the Karaite Jews [הגדה של חג הפסח : כמנהג היהודים הקראים]. Daly City, California: Karaite Jews of America, 2016.
Jabłońska, Elżbieta. "Prace konserwatorsko-restauratorskie nad karaimskimi rękopisami i starodrukami przeprowadzone w 2016 r. [Conservation-Restoration Treatment of Karaim Manuscripts and Old Prints in 2016]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 249-253.
Resler, Tomasz. "Prawne aspekty funkcjonowania społeczności karaimskiej w II Rzeczypospolitej [Legal Basis of Karaite’s Community in the Second Polish Republic]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 119-135.
Sulimowicz, Anna. "A Record of the Living Karaim Folklore of Crimea. The Copybooks of Yosif Kefeli." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 159-174.
Muchowski, Piotr, and Maciej Tomal. Rejestr karaimskiego wójta z Trok : edycja krytyczna rękopisu Heb. 4º 834 ze zbiorów Narodowej Biblioteki Izraela. In Prace Karaimoznawcze 6, Edited by Piotr Muchowski and Anna Sulimowicz. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2016.
Muchowski, Piotr, and Maciej Tomal. Rejestry sądowe i finansowe gmin karaimskich z Trok i Nowego Miasta z lat 1713-1806 : edycja krytyczna rękopisu Heb. 4º 1094 ze zbiorów Narodowej Biblioteki Izraela. In Prace Karaimoznawcze 5, Edited by Piotr Muchowski and Anna Sulimowicz. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2016.
Németh, Michał. "Rękopisy i druki karaimskie w polskich zbiorach prywatnych. Nowe perspektywy badań karaimoznawczych [Karaim Manuscripts and Old Prints in Polish Private Collections. New Perspectives in Karaim Studies]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 61-101.
Gaash, Amir. "The Relationship between the Karaite Treatises Meʾor ʿAyin, Sefer ha-Pitron, and ʾEshkol ha-Kofer [הזיקה בין החיבורים הקראיים 'מאור עין', 'ספר הפתרון' ו'אשכול הכופר' ]." Leshonenu 78, no. 1-2 (2016): 177-193.
ben Nisan, Mordecai. Royal attire = Levush malkhut = Levush malkhuth : on Karaite and Rabbanite beliefs. Vocalized, translated and annotated by Gabriel Wasserman; Karaite sources supplemented by Tomer Mangoubi. Daly City, California: The Karaite Press, 2016.
Stanek, Kamila Barbara. "‘Rozum’ w przysłowiach karaimskich ze zbioru W. I. Filonienki Аталар созы przepisanego przez Josifa Kefelego [The Perception of ‘Mind’ and ‘Intellect’ in Karaite Proverbs from a Collection of V. I. Filonienko Entitled Аталар созы Copied by Josif Kefeli]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 147-158.
Gąsiorowski, Stefan. "Sacrum w karaimskiej kienesie [Sacrum in the Karaite Kenesa]." In Sacrum w mieście : Epoka nowożytna i czasy współczesne. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny [Sacrum in the Town : Modern Epoch and Modern Times. Religious, Cultural and Social Dimension], 245-254. Vol. 2. Kraków: Akademia Ignatianum, 2016.
Smętek, Dorota. "Some Lexical and Phonological Features of the Language of a Crimean Karaim Bible Translation ." Türk Dilleri Araştırmaları 26, no. 2 (2016): 227-240.
Kubicki, Sebastian. "Szełomo ben Aharon [Shelomo ben Aharon]." Studia Azjatystyczne [Asiatic Studies], no. 2 (2016): 77-87.
Tuori, Riikka. "The Ten Principles of Karaite Faith in a Seventeenth-Century Hebrew Poem." Acta Orientalia Vilnensia 13 (2016): 79-98.
Muchowski, Piotr, and Maciej Tomal. Uchwały i dokumenty gminne karaimów polsko-litewskich z lat 1553-1830: Edycja krytyczna [Resolutions and Community Documents of the Polish-Lithuanian Karaites from 1553 to 1830: A Critical Edition]. In Prace Karaimoznawcze 4, Edited by Piotr Muchowski and Anna Sulimowicz. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2016.
Pełczyński, Grzegorz. "Urszula Wróblewska, Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Trans Humana, Białystok 2015, ss. 256." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 241-242.
Kubicki, Sebastian. ""Wojna u bram" Szełomo ben Aharona z Poswola (polski przekład "Wstępu") ["War at the Gates" by Shelomo ben Aharon of Poswol (Polish Translation of the Prologue)]." Jewish History Quarterly [Kwartalnik Historii Żydów], no. 3 (2016): 711-733.
Sulimowicz, Anna. "XIX-wieczny rękopis z polskich archiwów prywatnych zawierający dwa dokumenty dotyczące Karaimów trockich [A nineteenth-Century Manuscript Containing Two Documents Referring to the Karaims of Troki]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 189-205.
Goldstein, Miriam, and Bruno Chiesa. "Yefet ibn Saghir’s Sefer Mitzvot, A Karaite View of Jewish History and Philosophy of Religion." Ginzei Qedem 16 (2016): 13-44.
Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. "Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy dwóch rękopisach karaimskich w roku 2016 [To Preserve for the Future. Report on the Conservation-Restoration Treatment of two Karaim Manuscripts in 2016]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 257-262.

Pages