Karaimskie doświadczenie Jehudy ha-Lewiego – historia pewnego wiersza [Judah Halevi’s Karaite Experience – the Story of a Poem]

Gryczan, Barbara. "Karaimskie doświadczenie Jehudy ha-Lewiego – historia pewnego wiersza [Judah Halevi’s Karaite Experience – the Story of a Poem]." Jewish History Quarterly [Kwartalnik Historii Żydów] 271, no. 3 (2019): 677-689.