A-mistyczny mesjanizm wczesnych Karaimów: racjonalistyczne podejście do egzegezy biblijnej [A-mystical Messianism of Early Karaites: Rationalist Approach to Biblical Exegesis]